Kyosuke Suzuki Sensei - Online Private Lesson

$ 100

Price: 1h/$100


Kyosuke Suzuki Sensei - Online Private Lesson

Edo Kotobuki Jishi - traditional lion dance of Tokyo
Edo Bayashi - traditional festival music of Tokyo
Shinobue
Taiko
Atarigane

More information:

To schedule a lesson, please contact Yuta Kato or Eien Hunter-Ishikawa.