KODO: Dadan (DVD)

$ 55

Song contents:

1- Introduction

2 - To-do-fu ~ Biei

3 - Color

4 - Biei

5 - Tomoe

6 - To-do-fu ~ Biei

7 - Ajara

8 - Phobos ~ Uzushio

9 - O-daiko (Kenta Nakagome)

10 - O-daiko (Yosuke Oda)

11 - O-daiko (Yuichiro Funabashi)

12- O-daiko (Tokio Takahashi)

13 - O-daiko (Masayuki Sakamoto)

14 - O-daiko (Tomohiro Mitome)

15 - Finale ~ Encore

Dadan from September, 2009.

Region: ALL

 

Asano Taiko Musical Instrument Store YouTube page

Recently viewed